Digitalisering

Den ökade digitaliseringen berör alla i samhället och därmed också hela utbildningsystemet. Idag pratar vi mycket om att alla elever och ungdomar behöver förstå hur digitala verktyg och medier påverkar både dem själva, men också samhällsutvecklingen.

Med all den information som finns tillgänglig genom de digitala medierna behöver unga idag också lära sig att hantera information och tränas i att förhålla sig kritiska till den. Både idag, men kanske ännu mer i framtiden, kommer arbetslivet att bli mer digitaliserat både i det dagliga arbetet men också för att utveckla nya idéer och innovationer. Forskning om huruvida digitaliseringen påverkar skolors och elevers vardag ökar i omfattning och denna kunskapsöversikt ger en överblick över vad som händer på området och vilka resultat som går att se och förstå. Kunskapsöversikten lyfter bland annat fram forskning om hur digitaliseringen påverkar lärmiljöer, lärarrollen, skolans organisation och likvärdigheten i utbildningssystemet. Kunskapsöversikten kan ses som ett stöd att för att ta till sig forskning på området och för att ge underlag för att utveckla undervisningen utifrån den kunskap som finns.