Prioriterade mål

LIA-skolan arbetar aktivt med prioriterade mål för verksamheten. Målen genomsyrar hela skolans arbete allt i från undervisning, praktik och hälsa och trygghet.

Lärande, undervisning och studiero  

Med utgångpunkt utifrån vilka elever som hade sitt sista läsår på skolan har det aldrig varit realistiskt att ha som mål att alla skall ha minst betyget E i alla kurser. Istället har vi fokuserat på en personlig utveckling utifrån individens förutsättningar.Att alla elever upplever att de har studiero och att studiemiljön är så optimal som möjligt.

Utegruppen och APL

Mål – att uppnå minst godkänt (eller så långt som möjligt utifrån den personliga utvecklingen) i kurser som är relaterade till utegrupperna och APL:

Hälsa och livsstil

Mål – att uppnå minst godkänt i kurser relaterade till hälsa och livsstil: • Idrott och hälsa 1 och 2 • Hem- och konsumentkunskap • Naturkunskap • Service och Bemötande

Inför vuxenlivet

Mål – en risk som finns idag är att elever på sin fritid fastnar i en ganska torftig och enahanda sysselsättning där datorn, mobilen och TVn spelar en viktig roll. Att visa på att det finns alternativ till detta anser vi är viktigt. Därför försöker vi få till olika aktiviteter som kan skapa ett vidare intresse, samt att aktiviteterna inte skall vara för dyra. Vi vill inte att eleverna ska känna att de inte kan vara med på grund av ekonomiska skäl, därför står skolan för alla kostnader under dessa aktiviteter såsom till exempel anmälningsavgifter, transporter och biljetter.

Trygghet

Att eleverna är med och gör och förstår ordningsreglerna

Att ingen elev känner sig kränkt på skolan

Mål – en trygg studiemiljö tror vi är förutsättningen för att kunna lära sig något. Vi jobbar väldigt mycket med arbetsmiljön i skolan, hur den är på lektioner, utegrupp och raster. Vi har kontinuerliga samtal, uppföljningar och enkäter både för elever och målsmän hur trivseln och tryggheten är på skolan. Stämningen i klassen tas även upp på klassråden varannan vecka. Här pratar vi också ofta om hur man förebygger kränkande behandling, hur man är en bra kompis, vad man blir ledsen av, vad man skriver på sociala medier etc.