Skapande i förskolan

  • Kunskaper om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden och om förskolans mål och verksamhet.
  • Förståelse av vuxnas betydelse för förskolebarns lärande.
  • Förmåga att möta och stödja förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan.
  • Förmåga att genomföra olika former av lek och skapande verksamheter.